राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग कतारका राजदूत युसुफले बिदाइ भेट गरेका छन्

0
87
cWoIf ltldlN;gf–stf/L /fhb"t–labfO{ e]6 sf7df8f}F, !@ c;f/ M /fli6«o;efsf cWoIf u0f]zk|;fb / g]kfnsf nflu stf/sf /fhb"t o';'km lag df]xDdb cn–x]nn] z'qmaf/ labfO{ e]6 ub}{ . /fhb"t x]nn] l;+xb/af/l:yt cWoIfsf] sfo{sIfdf ug'{ePsf] labfO{ e]6df g]kfn / stf/aLr /f]huf/L, Jofkf/, nufgL, ko{6gnufotsf If]qdf cem} km/flsnf] / ulx/f] låkIfLo ;DaGwsf] ljsf; x'Fb} uPsf] af/]df rrf{ ePsf] lyof] . tl:a/ M k|sfz l;Njfn÷/f;;
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेलले आज विदाई भेट गरेका छन् ।

नेपाली सेनाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यालयमा भएको भेटमा कतारका राजदूत अल हेलले नेपाल र कतारबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रोजगारी, व्यापार, लगानी र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा अझ गहिरो र फराकिलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तिमिल्सिनाले नेपालीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएकोमा कतार सरकारको प्रशंसा गर्दै कतारको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि नेपाली आप्रवासी कामदारले पु¥याएको योगदानप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।

कतारमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको तिमिल्सिनाको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनका अनुसार नेपालले कतारलगायत श्रम बजारको सम्भावना भएका मुलुकलगायतका श्रम गन्तव्यमा अर्धदक्ष र दक्ष कामदार पठाउन उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।

‘दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तारका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल एयरलाइन्स, कतार एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले हाल कतारबाट नेपाल सीधा उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

नेपाली सेनाका अध्यक्षले कतारसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र दुवै देशका जनताको आपसी हितका लागि काम गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी कतारका राजदूत अल हेलले नेपाली आप्रवासी कामदारले कतारको विकासमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरुका लागि जतिसुकै सुविधा उपलब्ध गराउन कतार सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

कतारबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान सञ्चालनका लागि कतार पक्षले नेपाली पक्षलाई पाँच पटकभन्दा बढी पत्र लेखे पनि नेपाली पक्षबाट प्रतिक्रिया नआएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार नेपाली पक्षले चासो देखाएको भए कतारबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न कुनै समस्या नहुने बताए ।

worldwidekhabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here